Bạt mã lai

Dùng che phủ hàng hóa. Bao bọc sản phẩm…

Chúng tôi gia công mọi kích thước theo yêu cầu