Bạt xanh dương

Định lượng: 100g/m2

Quy cách: 2x100m; 3x50m; 4x50m; 6x50m