Bạt đen 2 mặt

Kích thước: 4x50m; 6x50m

Định lượng: 170g/m2; 200g/m2